Quality Auditor Virtual Simulator
  • סטודנטים רשומים: עדיין לא נרשמו סטודנטים לקורס זה
עורכי מבדקים תעופה - מכון התקנים 04-2021

הקניית ידע וכלים לניהול וביצוע מבדקי איכות בתעשיות התעופה והבטחון מול דרישות התקן AS9100D

עורכי מבדקי ספקים - אלביט

הכשרה המקנה לעורכי מבדקי הספקים השלמת ידע וכלים מעשיים לעריכת מבדקים ספקים מול דרישות הארגון ודרישות התקן, תוך הכרה והבנת הדרישות המיוחדות לתעשיות התעופה על פי דרישות התקן AS9100D:2016

10-2020  SCD 8D Problem Solving
סדנה מעשית לפתרון בעיות בתעשיות התעופה והבטחון בהתאם למטודולוגיית 8D ותקני יצרני מנועי המטוסים AS13000
8D Problem Solving
סדנה מעשית לפתרון בעיות בתעשיות התעופה והבטחון בהתאם למטודולוגיית 8D ותקני יצרני מנועי המטוסים AS13000
First Article Inspection AS9102B

FAI הינו תהליך קריטי במסגרת תהליכי הבטחת איכות המוצר בתעשיות התעופה. מטרתו, לספק עדות אובייקטיבית שכל דרישות תכן התהליך והמוצר הובנו, ניתנות למימוש, אומתו ותועדו. 

קורס זה מספק סקירה נרחבת של הכלים, נהלים ודרישות התיעוד המוגדרות בתקן AS9102.

מבדקי איכות מקוונים
  • סטודנטים רשומים: עדיין לא נרשמו סטודנטים לקורס זה